Commerciƫle Energiebom

Terug naar de vacature

FUNCTIEBESCHRIJVING
 

1.       Functiedoel

Het positioneren van de organisatie en haar merk in de markt met als doel klanten te verwerven en de organisatie verder uit te bouwen.

 

2.       Plaats in de organisatie

Rapporteert aan de zaakvoerder.

 

3.       Rol in de organisatie

t.a.v. klanten

 • benadert actief B2B-prospecten en is hun eerste aanspreekpunt, stelt de diensten van Switch4u voor en sluit dienstverleningsovereenkomsten af
 • onderhoudt relaties met klanten via het verzorgen van communicatie omtrent voortgang van projecten, informeren over mogelijke opportuniteiten, …

t.a.v. zaakvoerder

 • rapporteert over commerciële dossiers, plan van aanpak en de stand van zaken 
 • volgt dagelijks de doelstellingen op en rapporteert hierover, stuurt bij waar nodig
 • bereidt de dossiers voor voor interne afhandeling

t.a.v. derden

 • is actief binnen bestaande en nieuwe persoonlijke en professionele netwerken en zoekt hierin naar mogelijke wederzijdse businessopportuniteiten

 

  4.       Kwalificatievereisten

 • Min. 2 jaar ervaring in een functie als key accountmanager (B2B, genereren nieuwe business, afsluiten lange termijn contracten)
 • Ervaring in projectmanagement is een pluspunt
 • Inzicht in bedrijfsstrategieën
 • Kennis van het Frans is een pluspunt, zowel mondeling als schriftelijk
 • Windows, Office 365 (Outlook, Excel) 
 • Kennis van Monday is een pluspunt
 • Kennis van Acrobat Pro DC, Adobe Scan en Adobe document cloud is een pluspunt

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties (organisatiebreed, afgeleid uit de waarden)
 

Assertiviteit: voor eigen meningen of belangen opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen 

 • Brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en correcte manier
 • Durft een standpunt in te nemen dat afwijkt van dat van zijn/haar gesprekspartner
 • Stelt ideeën en opvattingen van de ander, en niet de persoon in vraag
 • Reageert constructief op negatieve feedback, klachten en/of problemen
 • Straalt zelfvertrouwen uit

 

Energie: gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de situatie dat vraagt. Hard werken en uithoudingsvermogen tonen 

 • Kan gedurende lange tijd geconcentreerd doorwerken
 • Betoont een sterke persoonlijke inzet
 • Toont zich alert en betrokken tijdens lange en moeilijke discussies
 • Houdt een hoog werktempo gedurende lange tijd vol
 • Behoudt een positieve ingesteldheid bij erg belastende opdrachten

 

Resultaatgerichtheid: zaken uit eigen beweging voortdurend in vraag stellen en willen verbeteren teneinde maximale resultaten te behalen 

 • Zoekt uit eigen beweging nieuwe uitdagingen in zijn/haar functie of in de organisatie waarin hij/zij werkt
 • Stelt zich niet tevreden met gemiddelde prestaties en/of resultaten
 • Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (bijv. werkt met duidelijke doelen, timing,…)
 • Levert uit eigen beweging extra inspanning (hulp collega’s, overuren, werk mee naar huis …)
 • Zet problemen om in opportuniteiten
 • Neemt verantwoordelijkheid op voor zijn/haar resultaten

 

Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.

 • Bespreekt conflicten openlijk in team
 • Deelt alle belangrijke of bruikbare informatie met anderen
 • Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren
 • Steunt, introduceert of implementeert initiatieven om de groepssfeer te bewaken of te verbeteren
 • Levert een persoonlijke bijdrage in het nastreven van de gemeenschappelijke doelstellingen

 

Functiespecifieke competenties
 

Luisteren: zich bereid tonen en in staat zijn om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en te begrijpen

 • Integreert de inbreng van anderen in zijn uiteenzetting
 • Stelt bijkomende vragen om een volledig beeld te krijgen van de boodschappen van anderen
 • Reageert inhoudelijk pertinent op wat de gesprekspartner zegt
 • Laat anderen uitpraten, geeft de gelegenheid om hun standpunt uiteen te zetten
 • Reageert (verbaal) op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner

 

Overtuigingkracht: instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast gebruik te maken van beïnvloedingsmethodes, door goed onderbouwde argumenten en door autoriteit

 • Kan abstracte en complexe concepten op een eenvoudig te begrijpen wijze overbrengen
 • Overtuigt door het uiten van een goede dossierkennis
 • Past zijn/haar beïnvloedingsstijl aan aan de persoon die hij dient te overtuigen
 • Geeft tijdens een argumentatie aan wat de voordelen zijn van zijn standpunt voor de ander
 • Benadert tegenargumenten op een positief-kritische wijze
 • Genereert nieuwe argumenten wanneer hij met weerstanden geconfronteerd wordt

 

Probleemanalyse: het duiden van een probleem in zijn/haar verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen.

 • Gaat systematisch te werk in het analyseren van een probleem
 • Legt verbanden tussen delen van de problematiek
 • Richt zich op de kern van een probleem
 • Houdt rekening met relevante detailinformatie
 • Maakt maximaal gebruik van beschikbare gegevens/expertise bij de analyse van een probleem

 

Oordeelsvorming: situaties correct kunnen inschatten teneinde degelijk onderbouwde meningen en standpunten te kunnen uiten en zicht te hebben op de consequenties ervan

 • Maakt een onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie
 • Steunt zijn conclusies op een gefundeerde redenering
 • Benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken
 • Houdt rekening met de mogelijke consequenties van voorstellen en alternatieven
 • Slaagt erin zaken van op een afstand te bekijken (helikopterview)

 

Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen

 • Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken
 • Is in staat nieuwe kennis toe te passen in de praktijk
 • Beschikt over de nodige cognitieve capaciteiten om nieuwe informatie efficiënt op te nemen en te verwerken
 • Documenteert zich, leest regelmatig en/of volgt opleidingn
 • Gaat systematisch te werk in het eigen leerproces

 

Optreden: in verschillende situaties een sterke en geloofwaardige eerste indruk maken en die kunnen handhaven

 • Draagt zorg voor zijn fysiek voorkomen (kledij, haartooi)
 • Verwerft autoriteit door zijn/haar deskundigheid en ervaring
 • Krijgt aandacht als hij spreekt
 • Maakt een sterke/degelijke indruk
 • Wekt door zijn houding vertrouwen

 

Netwerking: bouwt actief en onderhoudt goede contacten met een netwerk van mensen die mogelijks een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de business

 • Maakt actief gebruik van een bestaand netwerk
 • Onderhoudt informele contacten met belanghebbende partijen buiten de eigen afdeling
 • Legt nieuwe contacten met mogelijke belanghebbende partijen buiten de eigen afdeling
 • Maakt op een correcte wijze gebruik van relaties die een belangrijke impact hebben op de organisatie

 

Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd

 • Stuurt bij door correctieve acties te nemen teneinde de vooropgestelde doelstellingen te behalen
 • Bouwt momenten in van terugkoppeling en voortgangsrapportages om a te gaan of vooropgestelde doelen bereikt worden
 • Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang in functie van next steps
 • Stelt procedures op om de voortgang van gedelegeerde taken te bewaken
 • Stelt procedures op om de voortgang van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken

 

Vasthoudendheid: ondanks tegenstand zich blijven inspannen tot het doel bereikt is of tot het redelijkerwijze niet meer bereikt kan worden

 • Zoekt naar alternatieve oplossingen wanneer hij/zij met moeilijkheden wordt geconfronteerd
 • Streeft naar een win-win situatie zonder veel afstand te doen van de eigen doelstellingen
 • Geeft niet op vooraleer het gewenste resultaat bereikt te hebben
 • Geeft niet op bij weerstand of moeilijkheden

 

Organisatiesensitiviteit: in staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de organisatie te onderkennen

 • Zet zich ten volle in om de doelstellingen van de organisatie mee te realiseren
 • Houdt rekening met de invloeden en de gevolgen van de eigen beslissingen en/of acties op andere onderdelen van de organisatie
 • Onderkent de invloed en de gevolgen van de eigen beslissing op andere afdelingen binnen de organisatie
 • Maakt gebruik van expertise in andere afdelingen

 

Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen

 • Controleert het eigen werk op fouten en onnauwkeurigheden
 • Is alert voor fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie

 

Solliciteren

Wil jij graag deel uitmaken van ons enthousiast en gepassioneerd team? Solliciteer dan direct bij Hilde, onze Sollicitatiebom. 

Stuur je korte motivatiebrief en uitgebreide CV naar hilde.lipkens@covali.be

Solliciteer nu!

Hilde Lipkens

Hilde Lipkens

HR-Manager