Operationeel coördinerende Energiebom

Terug naar de vacature

FUNCTIEBESCHRIJVING
 

1.       Functiedoel

Vertaalt de strategie naar het operationele gebeuren en zorgt ervoor dat de uitvoering ervan optimaal verloopt zodat de organisatie kan groeien.

 

2.       Plaats in de organisatie

Rapporteert aan de energiestrateeg - heeft een organisatiebrede verantwoordelijkheid, ter ondersteuning van de strategie.

 

3.       Rol in de organisatie

t.a.v. energiestrateeg, operationele en commerciële directeur

 • adviseert omtrent acties die nodig zijn om de organisatiedoelstellingen te kunnen behalen en omtrent de prioriteiten hierin (personeel, marketing, commercieel, …)
 • werkt een plan uit naar ondersteunende acties toe (marketing- en contentplan opzetten en uitvoeren)
 • werkt een plan van aanpak uit om leads om te zetten in verkoop (mensen, middelen, timing, materiaal, milestones, …)
 • werkt een plan van aanpak uit om projecten optimaal uit te voeren (planning van mensen, middelen, budgetten, procedures…) en staat in voor de opvolging hiervan
 • volgt de voortgang van de projecten op en adviseert omtrent nodige acties (prioriteitenbepaling, mogelijke alternatieven, …)

t.a.v. medewerkers

 • delegeert wat er moet gebeuren in ieders rol om de doelstellingen te kunnen behalen en beoordeeld resultaten
 • volgt deadlines en ondernomen acties op, zoekt waar nodig samen naar alternatieven
 • bereidt de teamvergaderingen voor en koppelt terug over de voortgang, verbeteringen die nodig zijn (cijfers, timingen,…)
 • maakt plan van aanpak

  

4.       Kwalificatievereisten

 • min. bachelorniveau
 • ervaring met projectmanagement, inwerken in de sector is mogelijk
 • tools: Monday.com, Flexmail, Facebook, LinkedIn, Instagram, Adobe app's, Youtube, fotografie, … zijn pluspunten 
 • moet strategisch kunnen meedenken en dit vertalen naar wat nodig is in de dagelijkse werking

COMPETENTIEPROFIEL

1. Kerncompetenties (organisatiebreed, afgeleid uit de waarden)
 

Assertiviteit: voor eigen meningen of belangen opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen 

 • brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en correcte manier
 • durft een standpunt in te nemen dat afwijkt van dat van zijn/haar gesprekspartner
 • telt ideeën en opvattingen van de ander, en niet de persoon in vraag
 • reageert constructief op negatieve feedback, klachten en/of problemen
 • straalt zelfvertrouwen uit

 

Energie: gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de situatie dat vraagt. Hard werken en uithoudingsvermogen tonen 

 • kan gedurende lange tijd geconcentreerd doorwerken
 • betoont een sterke persoonlijke inzet
 • toont zich alert en betrokken tijdens lange en moeilijke discussies
 • houdt een hoog werktempo gedurende lange tijd vol
 • behoudt een positieve ingesteldheid bij erg belastende opdrachten

 

Resultaatgerichtheid: zaken uit eigen beweging voortdurend in vraag stellen en willen verbeteren teneinde maximale resultaten te behalen 

 • zoekt uit eigen beweging nieuwe uitdagingen in zijn/haar functie of in de organisatie waarin hij/zij werkt
 • stelt zich niet tevreden met gemiddelde prestaties en/of resultaten
 • is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (bijv. werkt met duidelijke doelen, timing,…)
 • levert uit eigen beweging extra inspanning (hulp collega’s, overuren, werk mee naar huis …)
 • zet problemen om in opportuniteiten
 • neemt verantwoordelijkheid op voor zijn/haar resultaten

 

Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.

 • bespreekt conflicten openlijk in team
 • deelt alle belangrijke of bruikbare informatie met anderen
 • komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren
 • steunt, introduceert of implementeert initiatieven om de groepssfeer te bewaken of te verbeteren
 • levert een persoonlijke bijdrage in het nastreven van de gemeenschappelijke doelstellingen

 

Functiespecifieke competenties 

Plannen en organiseren  (incl. voortgangscontrole): Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. De voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

 • heeft oog voor urgentie
 • voorziet taken van deadlines
 • houdt in zijn/haar planning rekening met de strategie (van de relevante delen) van de organisatie
 • schat correct in welke persoon hij best inzet op welke plaats
 • bouwt momenten in van terugkoppeling en voortgangsrapportages om na te gaan of vooropgestelde doelen bereikt worden

 

Organisatiesensitiviteit: in staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de organisatie te onderkennen.

 • houdt rekening met de invloeden en de gevolgen van de eigen beslissingen en/of acties op andere onderdelen van de organisatie
 • maakt gebruik van expertise in andere afdelingen
 • overweegt in zijn acties en voorstellen de voor- en nadelen voor de organisatie
 • zet zich ten volle in om de doelstellingen van de organisatie mee te realiseren
 • stemt werkprocedures af op het ruimer bedrijfskader

 

Probleemanalyse: het duiden van een probleem in zijn/haar verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen. 

 • is in staat om op relatief korte termijn in een grote hoeveelheid informatie inzicht te verwerven
 • is in staat een inzicht te verwerven in een complexe problematiek
 • legt verbanden tussen delen van de problematiek
 • onderzoekt de oorzaken en achtergronden van het probleem (probleemanalyse in de diepte)
 • maakt maximaal gebruik van beschikbare gegevens/expertise bij de analyse van een probleem

 

Resultaatgericht leiderschap: het op een efficiënte wijze willen en kunnen beïnvloeden van medewerkers in het kader van hun functie door het duidelijk stellen van doelstellingen en verwachtingen, het opvolgen en bijsturen ervan. 

 • voorziet duidelijke doelstellingen voor het functioneren van de medewerkers 
 • bepaalt het verantwoordelijkheidsdomein en de taken van de medewerker
 • geeft aan verschillende medewerkers en in verschillende situaties op een aangepaste wijze leiding
 • geeft open en duidelijke feedback in functie van de te bereiken doelstellingen en afspraken
 • treedt corrigerend op in functie van de te bereiken doelstellingen en gemaakte afspraken

 

Mondelinge presentatie/schriftelijke communicatie: op een duidelijke en gestructureerde manier informatie overbrengen zodat de doelgroep ze begrijpt (in presentaties met het gepast gebruik van audiovisuele middelen - schriftelijk in begrijpbare en grammaticaal correcte taal)

 • brengt zijn/haar uiteenzetting over op een levendige, dynamische manier
 • hanteert in een presentatie een logische structuur: inleiding, situering en probleemstelling, denkpistes en conclusies, eventuele samenvatting
 • maakt contact met het publiek (mensen aankijken, keuze woordgebruik, interactie)
 • hanteert in brieven, memo’s, verslagen,… een correcte spelling, grammatica en woordgebruik
 • gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (hetzij zakelijk, onderhoudend, informatief,…)

 

Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

 • beschikt over de nodige cognitieve capaciteiten om nieuwe informatie efficiënt op te nemen en te verwerken
 • integreert nieuwe ideeën/informatie in zijn/haar bestaande kennis en inzichten
 • benut opgedane ervaringen van gelijkaardige situaties uit het verleden
 • is in staat nieuwe kennis toe te passen in de praktijk
 • vertaalt nieuwe ideeën/informatie naar nieuwe toepassingen in de organisatie

 

Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.

 • voert administratieve taken (agenda, klassement, planningen,...) nauwkeurig uit
 • controleert het eigen werk op fouten en onnauwkeurigheden
 • is alert voor fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie
 • verwerkt gegevens correct
 • levert onder tijdsdruk kwaliteitsvol werk af

 

 

Solliciteer nu!

Hilde Lipkens

Hilde Lipkens

HR-Manager